งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

คณะกรรมการยุทธศาสตร์งานวิจัย

คณะกรรมการยุทธศาสตร์งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์

ผศ.สุรเชษฐุ์ ครัดทัพ
ประธานคณะกรรมการ
อาจารย์อนัญญา รัตนประเสริฐศาสตราจารย์สายชล  สัตยานุรักษ์
กรรมการกรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณา  คุณารักษ์รองศาสตราจารย์ชูชัย  สมิทธิไกร
กรรมการกรรมการ

อาจารย์ ดร.พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ์ดร.นเรศ  ดำรงชัย
กรรมการกรรมการ

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์นายกฤษฏิ์ กาญจนกิตติ
กรรมการกรรมการ

 
นางสาวธาดารัตน์ คำภิโล 
กรรมการและเลขานุการ