งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หลักเกณฑ์การจัดภาระงาน การกำหนดภาระหน้าที่ รายละเอียดหน้าที่กรรมการจ่ายข้อสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงานจัดสอบ


ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
exam (1).pdf