งานการเงิน การคลังและพัสดุ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าสอนอาจารย์พิเศษ


ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติการเบิกค่าสอน.pdf