วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ สถาบันชั้นนำด้านมนุษยศาสตร์และรับผิดชอบต่อสังคม ”


ค่านิยม 3 กว่า

“ ง่ายกว่า เร็วกว่า ดีกว่า ”

ยุทธศาสตร์เชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy Innovation)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เป็นคณะที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : นวัตกรรมด้านอาหาร สุขภาพ และผู้สูงอายุ (Food, Health, and Aging Innovation)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : สร้างนวัตกรรมด้านอาหาร สุขภาพ ระบบการจัดการ และการดูแลสังคมผู้สูงอายุโดยใช้องค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านล้านนา และสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global citizen skills)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมและใช้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยใช้ศักยภาพของคณะมนุษยศาสตร์และเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : บริหารงานและทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้


พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงในระดับสากล มุ่งเน้นคุณธรรมและความเป็นเลิศด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้ และนำไปพัฒนาการเรียนการสอน และเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และสังคมโลกโดยมุ่งเน้นการทำวิจัยทั้งแบบสายตรง และแบบบูรณาการ
3. บริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ตามความต้องการของสังคม
4. ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ท้องถิ่นไทย กลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างดี และอนุรักษ์ทรัพยากรและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคอาเซียน
6. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส พึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 


รายนามคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ :

     1. ศาสตราจารย์ ดร. หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย (1 ธันวาคม 2507 – 30 กันยายน 2512)
     2. อาจารย์ถิ่น รัติกนก (1 ตุลาคม 2512 – 30 กันยายน 2513)
     3. ศาสตราจารย์ พันตรีอาคม พัฒิยะ (1 ตุลาคม 2513 – 9 กรกฎาคม 2517)
     4. ศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม (10 กรกฎาคม 2517 – 30 กันยายน 2519)
     5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งเรือง บุญโญรส (1 ตุลาคม 2519 – 18 สิงหาคม 2523)
     6. รองศาสตราจารย์รวิ จิรานุกรม (19 สิงหาคม 2523 – 30 กันยายน 2526)
     7. อาจารย์ ดร.วัฒนะ สุขสมัย (1 ตุลาคม 2526 – 30 กันยายน 2542)
     8.รองศาสตราจารย์เอมอร ชิตตะโสภณ (1 ตุลาคม 2542 – 30 กันยายน 2546)
     9. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม (1 ตุลาคม 2546 – 30 กันยายน 2550)
     10. รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2554)
     11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สวัสดิรักษ์พงศ์ (1 ตุลาคม 2554 – 21 ตุลาคม 2558)
     12. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม (22 ตุลาคม 2558 – 21 ตุลาคม 2562)
     13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง (22 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน)