โครงการอบรมเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำสัญญายืมเงิน ผ่านระบบ e – Humanities

  • By: Admin
images description

งานการเงิน การคลังและพัสดุ จัดโครงการอบรมเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำสัญญายืมเงิน ผ่านระบบ e – Humanities 

ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ HB7301เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564