กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์

images

กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

 • สนับสนุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ในพันธกิจรวมทั้งหมด
 • สนับสนุนพัฒนาการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานในการศึกษา
 • สนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม ของบุคลากรของคณะตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน
 • ส่งเสริม เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • เป็นสวัสดิการ และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของคณะ
 • จัดสรรเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา และส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษา
 • พัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
images

โครงการก่อสร้างอาคาร 60 ปี และจัดซื้อครุภัณฑ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

วัตถุประสงค์

 • เพื่อก่อสร้างอาคาร 60 ปี และจัดซื้อครุภัณฑ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เพื่อเพิ่มพื้นที่ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ และพื้นที่สำหรับประโยชน์ใช้สอยร่วมกัน
รายละเอียดโครงการimages

กองทุนศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่งานวิชาการ การสอน และการวิจัยของอาจารย์
 • เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานด้านวิชาการในระดับต่างๆ
 • เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ที่ขาดแคลน
 • เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค


images

กองทุนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์เพื่อน้อง

ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นเงินทุนการศึกษา ที่ให้นักศึกษาที่มีความเดือดร้อนกู้ยืมเงินฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายตามความจำเป็นเร่งด่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้ต่อไปให้จนสำเร็จการศึกษา โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอกู้ยืมเงินแนบท้ายประกาศกองทุนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์เพื่อน้อง
 • เพื่อเป็นเงินทุนให้กู้ยืม โดยไม่มีดอกเบี้ย
images

กองทุนสนับสนุนศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

 • เพื่อการบริหารจัดการ การดำเนินโครงการ การวิจัย รวมถึงการจัดเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา ของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ

images

กองทุนภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

 • เพื่อการบริหารจัดการ การดำเนินโครงการ รวมถึงการจัดเรียนการสอนของหลักสูตรต่าง ๆ ในภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
images

กองทุนพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

วัตถุประสงค์

 • เพื่อใช้เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาตลอดจนการทำกิจกรรมของนักศึกษาและศิษย์เก่าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
images

กองทุนพัฒนาสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

วัตถุประสงค์

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาและคณาจารย์
images

กองทุนการศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิชาเอกของ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
images

กองทุนพัฒนานักศึกษาภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาควิชาปรัชญาและศาสนา
 • เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาและภาควิชาปรัชญาและศาสนา
images

กองทุนพัฒนาสาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

วัตถุประสงค์

 • พัฒนาสาขาวิชาบ้านและชุมชน ในพันธกิจโดยรวมทั้งหมด
 • สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาบ้านและชุมชน
 • สนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
 • สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาบ้านและชุมชน
images

กองทุนพัฒนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

 • ด้านการศึกษาและการทำกิจกรรม
  • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา
  • สนับสนุนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาและภาควิชาจิตวิทยา
 • ด้านสวัสดิการ
  • เงินทดรองจ่ายสำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา
  • เงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
  • เงินสงเคราะห์กรณีนักศึกษาและบิดามารดาของนักศึกษาเสียชีวิต
 • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในภาควิชาจิตวิทยา
  • สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาและคณาจารย์
  • สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชมรม สมาคม หรือองค์กรต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือของภาควิชาจิตวิทยา
images

กองทุนพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าและสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

วัตถุประสงค์

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาและคณาจารย์
images

กองทุนพัฒนาสาขาวิชาภารตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

วัตถุประสงค์

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาและคณาจารย์
images

กองทุนพัฒนาภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

วัตถุประสงค์

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาควิชาการท่องเที่ยว
 • สนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
 • สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาและคณาจารย์
images

กองทุนพัฒนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

วัตถุประสงค์

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 • สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาของภาควิชา
images

กองทุนการศึกษาสาขาวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิชาเอกของสาขาวิชาภาษาเยอรมัน
images

กองทุนพัฒนาภาควิชาภาษาอังกฤษ

ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

วัตถุประสงค์

 • สนับสนุนพัฒนาการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรที่ดูแลโดยภาควิชาภาษาอังกฤษ
 • สนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรของภาควิชาฯ
 • สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของภาควิชาภาษาอังกฤษ
 • สนับสนุนพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของภาควิชาภาษาอังกฤษ
images

กองทุนพัฒนาสาขาวิชาภาษาเกาหลี

ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

วัตถุประสงค์

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาและคณาจารย์
images

กองทุนนักศึกษามนุษยศาสตร์นานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

วัตถุประสงค์

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติที่บริหารโดยศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์
 • สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรนานาชาติ