ประวัติความเป็นมา

คณะมนุษยศาสตร์ เป็นหนึ่งในสามคณะที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ ทั้งสามคณะนี้ ได้เปิดสอนวิชาขั้นพื้นฐานทั้ง 3 หมวด คือ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้เพราะ นักการศึกษาสมัยนั้นเชื่อว่าบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบควรจะมีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับ สังคมของมนุษย์ เกี่ยวกับจิตใจและคุณสมบัติต่าง ๆ ของมนุษย์เอง ในปีแรกของการจัดตั้งคณะเมื่อปี พ.ศ.2507 นั้น คณะมนุษยศาสตร์มีอาจารย์ 20 คน อาจารย์พิเศษ 2 คน นักศึกษา 77 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน เปิดทำการสอน 282 กระบวนวิชา


 • พ.ศ.2500

  คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อนุมัติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกำหนดให้มี “คณะอักษรศาสตร์” เป็นคณะหนึ่งในสามของคณะวิชาพื้นฐานดังกล่าว

 • พ.ศ.2505

  คณะอนุกรรมการร่างหลักสูตร โดยมีหลวงสวัสดิสารศาสตร์พุทธิ เป็นประธาน ได้ร่าง หลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ และใช้คำว่า “คณะมนุษยธรรมศึกษา” ตามคำศัพท์ที่ใช้อยู่ใน พระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษา พ.ศ.2479

 • พ.ศ.2506

  คณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรในรายละเอียด โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เป็นประธาน ได้ตกลงใช้คำว่า “คณะมนุษยศาสตร์” แทน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงเป็น สถาบันแรกที่เรียก FACULTY OF HUMANITIES ว่าคณะมนุษยศาสตร์

 • พ.ศ.2507

  เปิดสอน 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาไทย ประวัติศาสตร์ ภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส) และภาควิชามนุษยสัมพันธ์

 • พ.ศ.2510

  ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรใน 6 สาขาวิชา คือ ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส การสื่อสารมวลชน และจิตวิทยา

 • พ.ศ.2511

  สภาการศึกษาแห่งชาติได้อนุมัติให้จัดตั้งภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

 • พ.ศ.2512

  จัดตั้งภาควิชาจิตวิทยา และ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน

 • พ.ศ.2514

  ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

 • พ.ศ.2515

  ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรสาขาวิชาภาษาเยอรมัน

 • พ.ศ.2520

  ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา

 • พ.ศ.2521

  ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรสาขาวิชาบ้านและชุมชน

 • พ.ศ.2524

  ทบวงฯ อนุมัติจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ

 • พ.ศ.2527

  ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา

 • พ.ศ.2529

  ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา

 • พ.ศ.2530

  ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

 • พ.ศ.2531

  ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์

 • พ.ศ.2531

  ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาโรงเรียน

 • พ.ศ.2533

  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งภาควิชาปรัชญาและศาสนา

 • พ.ศ.2537

  ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว

 • พ.ศ.2538

  ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์

 • พ.ศ.2539

  ก.พ.รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ องค์การ

 • พ.ศ.2539

  ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษา และการสื่อสาร)

 • พ.ศ.2542

  ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว

 • พ.ศ.2544

  สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

 • พ.ศ.2546

  สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน

 • พ.ศ.2546

  สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษา อังกฤษและสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ภาคพิเศษ)

 • พ.ศ.2548

  สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย


รายนามคณบดีคณะมนุษยศาสตร์