ภาควิชาภาษาอังกฤษ

images

ข่าวกิจกรรม

ทีมนักศึกษา มช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “Step forward for sustainable and green university”

ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาภาษาอังกฤษได้ผลิตบัณฑิตในภาควิชาภาษาอังกฤษและจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาตั้งแต่ปี 2507
ในปีการศึกษา 2545 เริ่มเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาอังกฤษภาคพิเศษแผน ข และในปีการศึกษา 2547 ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตภาควิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)

       ภาควิชาภาษาอังกฤษได้จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนวิชาที่หลากหลายเพื่อสัมฤทธิผลทางวิชาการในระดับสูง และพัฒนาการศึกษา ปรัชญาของ ภาควิชาตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเข้าใจตนเอง และสังคมนั่นหมายความว่านักศึกษาต้องรู้ตนและประเมินตนเองอยู่เสมอ อีกทั้งต้องรู้จักความสำคัญของความสัมพันธ์ของตนที่มีต่อสังคม นักศึกษาต้องมีความสามารถอย่างยิ่งยวดในการแก้ปัญหา การคิด การใช้เหตุผล และการวิเคราะห์ปัญหา บัณฑิตภาควิชาภาษาอังกฤษต้องเล็งเห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนวิชา และประยุกต์ความรู้ที่ได้รับกับจุดมุ่งหมายต่างๆได้อย่างเหมาะสม

แนะนำหน่วยงาน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก โดยใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและแสวงหาความรู้ทางวิชาการได้อย่างกว้างขวาง จึงมีการกำหนดให้วิชาภาษาอังกฤษเป็นทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก  สำหรับนักศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไปจนถึงระดับอุดมศึกษาในระบบการศึกษาของไทย ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองก็ได้มีการเปิดสอนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษหลายหลักสูตรโดยแยกประเภทนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ดังนี้ 
       1. นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (English Major) ของคณะมนุษยศาสตร์ 
       2. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และคณะอื่น ๆ  ของมหาวิทยาลัยซึ่งต้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาศึกษาทั่วไป  (General Education) 
       3. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และคณะอื่นๆ ที่ประสงค์จะเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท (English Minor)
       4. นักศึกษาคณะต่างๆ ที่ประสงค์จะเลือกภาษาอังกฤษเป็นวิชาเลือกเสรี (Free Electives)

การเรียนการสอน

หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีที่สาขาวิชาเปิดสอน สามารถแบ่งตามกลุ่มผู้เรียนได้เป็น 2 ประเภท คือ 
       1.  ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทั่วไป
       2.  ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่เลือกภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอก

       1.  ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทั่วไป   
       สาขาวิชาภาษาอังกฤษมุ่งที่จะเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการสื่อสารในสังคมและในด้านวิชาการ ตลอดจนกลยุทธ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  ทั้งนี้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทั่วไป  แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
          -  ภาษาอังกฤษสำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเน้นฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
          -  ภาษาอังกฤษในบริบทเฉพาะสาขาวิชาตามคณะที่นักศึกษาสังกัด 
          -  ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
          -  ภาษาอังกฤษสำหรับหมวดวิชาโท เน้นทักษะการสื่อสาร ภาษาศาสตร์และวรรณคดี     
       2.  ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่เลือกภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอก   
          ชั้นปีที่  1  นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกับนักศึกษาทั่วไป คือภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน โดยเน้นทักษะในการใช้ภาษา นอกจากนั้น นักศึกษาจะต้องเรียนกระบวนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ และการเขียนเบื้องต้น 
          ชั้นปีที่  2  นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานต่อ เรียนวิชาการพูดเพื่อนำเสนอผลงาน การเขียนเรียงความ วิชาวรรณคดี วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น และสัทศาสตร์ 
          ชั้นปีที่  3 นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ และวิชาวรรณคดีเพิ่มเติม ได้แก่ วรรณกรรมร้อยแก้ว ร้อยกรอง บทละคร และเรียนวิชาภาษาศาสตร์ เรื่องระบบไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษ และกระบวนวิชาเลือกภาษาอังกฤษตามความถนัดและความสนใจที่มีอยู่ 3 สาย          
          ชั้นปีที่  4 นักศึกษาจะเรียนวิชาการวิจัยและกระบวนวิชาเลือกตามความถนัดและความสนใจ คือ ภาษาศาสตร์ วรรณคดี และทักษะการสื่อสาร ในภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาทุกคนจะต้องทำงานวิจัย ค้นคว้า และเสนอผลงานในหัวข้อที่สนใจ

โอกาสในการทำงาน

บัณฑิตสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา และความเข้าใจด้านวัฒนธรรมได้หลากหลายประเภท ดังนี้ งานสายวิชาการ เช่น ครู อาจารย์ ผู้ช่วยวิจัย งานสายบริการ เช่น มัคคุเทศก์ เลขานุการ แอร์โฮสเตส พนักงานต้อนรับสายงานธุรกิจ เช่น ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้แทนฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานฝ่ายต่างประเทศ พนักงานต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่แปลเอกสาร เจ้าหน้าที่การศึกษา เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ประชาสัมพันธ์ หรือ สามารถประกอบกิจการส่วนตัว เช่น เปิดกิจการนำเข้าและส่งออก เป็นต้น

ติดต่อ

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5394-3251 
หมายเลขโทรสาร : -
E-mail : enghumancmu@gmail.com