วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำด้านมนุษยศาสตร์และรับผิดชอบต่อสังคม

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ยุทธศาสตร์เชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy Innovation)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เป็นคณะที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : นวัตกรรมด้านอาหาร สุขภาพ และผู้สูงอายุ (Food, Health, and Aging Innovation)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : สร้างนวัตกรรมด้านอาหาร สุขภาพ ระบบการจัดการ และการดูแลสังคมผู้สูงอายุโดยใช้องค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : นวัตกรรมล้านนา (Lanna Innovation)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านล้านนา และสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global citizen skills)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมและใช้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยใช้ศักยภาพของคณะมนุษยศาสตร์และเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : บริหารงานและทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้


พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง เพื่อความเป็นเลิศด้านมนุษยศาสตร์
2. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และเกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม
3. บริการทางวิชาการแก่สังคมตามความเชี่ยวชาญ
4. ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
6.พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส