ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี


หลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สำหรับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป กระบวนวิชาภาษาฝรั่งเศส
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สำหรับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป กระบวนวิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบ้านและชุมชน สำหรับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป กระบวนวิชาบ้านและชุมชน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป กระบวนวิชาสารสนเทศศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว สำหรับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป กระบวนวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา สำหรับนักศึกษารหัส 60-64
สำหรับนักศึกษารหัส 65 เป็นต้นไป
กระบวนวิชาปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา สำหรับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป กระบวนวิชาจิตวิทยา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สำหรับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป กระบวนวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษารหัส 60-64
สำหรับนักศึกษารหัส 65 เป็นต้นไป
กระบวนวิชาภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน สำหรับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป กระบวนวิชาภาษาจีน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า สำหรับนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป กระบวนวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)
สำหรับนักศึกษารหัส 62 เป็นต้นไป กระบวนวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์และความยั่งยืน
(หลักสูตรนานาชาติ)
สำหรับนักศึกษารหัส 65 เป็นต้นไป