ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี


ภาควิชา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา แผนการศึกษา
ภาควิชาการท่องเที่ยว สำหรับนักศึกษารหัส 56-60
สำหรับนักศึกษารหัส 61
กระบวนวิชาการท่องเที่ยว สำหรับนักศึกษารหัส 56-60
สำหรับนักศึกษารหัส 61
ภาควิชาจิตวิทยา สำหรับนักศึกษารหัส 56-60
สำหรับนักศึกษารหัส 61
กระบวนวิชาจิตวิทยา สำหรับนักศึกษารหัส 56-60
สำหรับนักศึกษารหัส 61
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สำหรับนักศึกษารหัส 56-60
สำหรับนักศึกษารหัส 61
กระบวนวิชาสารสนเทศศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 56-60
สำหรับนักศึกษารหัส 61
ภาควิชาประวัติศาสตร์ สำหรับนักศึกษารหัส 56-60
สำหรับนักศึกษารหัส 61
กระบวนวิชาประวัติศาสตร์ สำหรับนักศึกษารหัส 56-60
สำหรับนักศึกษารหัส 61
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา สำหรับนักศึกษารหัส 56-60
สำหรับนักศึกษารหัส 61
กระบวนวิชาปรัชญา สำหรับนักศึกษารหัส 55-59
สำหรับนักศึกษารหัส 60-61
ภาควิชาภาษาตะวันตก สำหรับนักศึกษารหัส 56-60
สำหรับนักศึกษารหัส 61
กระบวนวิชาภาษาฝรั่งเศส สำหรับนักศึกษารหัส 56-60
สำหรับนักศึกษารหัส 61
สำหรับนักศึกษารหัส 56-60 กระบวนวิชาภาษาเยอรมัน สำหรับนักศึกษารหัส 56-60
ภาควิชาภาษาตะวันออก สำหรับนักศึกษารหัส 56-60
สำหรับนักศึกษารหัส 61
กระบวนวิชาภาษาจีน สำหรับนักศึกษารหัส 56-60
สำหรับนักศึกษารหัส 61
สำหรับนักศึกษารหัส 56-60
สำหรับนักศึกษารหัส 61
กระบวนวิชาภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษารหัส 54-59
สำหรับนักศึกษารหัส 60-61
สำหรับนักศึกษารหัส 60-61 กระบวนวิชาภาษาพม่า สำหรับนักศึกษารหัส 60-61
ภาควิชาภาษาไทย สำหรับนักศึกษารหัส 56-60
สำหรับนักศึกษารหัส 61
กระบวนวิชาภาษาไทย สำหรับนักศึกษารหัส 56-60
สำหรับนักศึกษารหัส 61
สำหรับนักศึกษารหัส 57-61 กระบวนวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษารหัส 57-61
ภาควิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษารหัส 56-60
สำหรับนักศึกษารหัส 61
กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษารหัส 56-60
สำหรับนักศึกษารหัส 61
ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษารหัส 56-60
สำหรับนักศึกษารหัส 61
กระบวนวิชาบ้านและชุมชน สำหรับนักศึกษารหัส 56-60
สำหรับนักศึกษารหัส 61