ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

images

ข่าวกิจกรรม

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เล่าประวัติศาสตร์ ผ่านมุมมองแนวคิดจาก Musha Incident

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของรัฐที่ก่อตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค โดยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507 ปัจจุบัน เปิดสอนทั้งหมด 20 คณะ และมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 35,672 คนซึ่งคณะมนุษยศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ว่า เป็นศูนย์กลางของการผลิตความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์และสังคมในระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนมาโดยตลอด

คณะมนุษยศาสตร์ เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา ในเขตภาคเหนือ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 และเริ่มปรับกระบวนวิชาภาษาญี่ปุ่นให้เป็นกระบวนวิชาเอกในปี พ.ศ. 2530 ซึ่งมีผู้สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ในปัจจุบันมีคณาจารย์ผู้ดูแลการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นจำนวน 11 คน และมีผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นมากถึง 362 คน โดยคณะมนุษยศาสตร์ ได้มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานองค์กร บริษัท หรือกลุ่มธุรกิจญี่ปุ่น และชาวญี่ปุ่นที่พำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เรื่อยมา

วันที่ 11 มีนาคม 2551 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้โครงการ ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า เพื่อโครงการทางวัฒนธรรมระดับพื้นฐาน     ในการจัดตั้งศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ขึ้นที่คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร HB6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   โดยศูนย์ฯ เริ่มเปิดทำการตั้งแต่มิถุนายน พ.ศ. 2551 และได้มีการทำพิธีเปิดฯ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 โดยมีเป้าหมายในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเป็นตัวกลางในการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างภูมิภาคกับประเทศญี่ปุ่น

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา ในเดือนสิงหาคม 2556 เพื่อสรรค์สร้างผู้เชี่ยวชาญระดับสูงและนักวิชาการซึ้งมีไม่ไชเพียงแค่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ความรู้ของญี่ปุ่นลึกซึ้ง แล้วศูนย์ญี่ปุ่นศึกษากำลังจะพัฒนาการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านนักศึกษาและอาจารย์ โดยการสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือระหวางมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในไทยและญี่ปุ่น

-20 กุมภาพันธ์ 2559-พิธีรับมอบการปรับปรุงอาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-2 มีนาคม 2558-พิธีลงนาม โครงการความช่วยเหลือทางวัฒนธรรมระดับพื้นฐาน เพื่อรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการปรับปรุงศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-สิงหาคม 2556 -เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา

-9 มีนาคม 2554-เจ้าชายอากิชิโนะ ฟุมิฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น เสด็จราชดำเนินเยี่ยมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-17 กรกฎาคม 2552-การจัดตั้ง เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ (ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิก)

-26 พฤศจิกายน 2551-พิธีเปิดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาอย่างเป็นทางการ

-มิถุนายน 2551-ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ เริ่มเปิดดำเนินการ

-11 มีนาคม 2551-พิธีลงนาม โครงการความช่วยเหลือทางวัฒนธรรมระดับพื้นฐาน เพื่อรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการจัดตั้งศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-23 กุมภาพันธ์ 2550 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งคณะกรรมการโครงงานจัดตั้งศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

ติดต่อ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

E-mail :cmujapancenter@gmail.com

Telephone :053-943284 (+66 Thailand)