ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา

ประวัติความเป็นมา

สาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดการเรียนการสอนภาษาพม่ามาตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ โดยเปิดสอนเป็นวิชาโท วิชาภาษาต่างประเทศ และวิชาเลือก และได้มีการดำเนินงานเตรียมการเพื่อจัดตั้งศูนย์เมียนมาร์ศึกษาตามมติสภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ และได้รับการอนุมัติจัดตั้ง “ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา” ในปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านเมียนมาร์ศึกษารวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้านเมียนมาร์ศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งผู้สนใจใฝ่รู้จากหน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การดำเนินงานของศูนย์ฯถือเป็นพันธกิจที่ตอบสนองสังคมท้องถิ่นด้วยการเป็นศูนย์บริการวิชาการด้านเมียนมาร์ อีกทั้งนำสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยในอนาคตได้

“ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา” เป็นศูนย์บริการข้อมูล เอกสาร หนังสือ ตำรา งานวิจัยเกี่ยวกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในทุกด้าน ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ที่สนใจ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาพม่าของสาขาวิชาภาษาพม่า รวมทั้ง กิจกรรมเผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเมียนมาร์

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกิจกรรมต่างๆ มาตั้งแต่มีโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ และมีพิธีเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 กันยายน 2558

ติดต่อ

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Telephone : 053 943 276

E-mail :  myanmarcenter@cmu.ac.th