ภาควิชาปรัชญาและศาสนาimages

ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง

ประวัติความเป็นมา

วิชาปรัชญาและศาสนา ตั้งแต่เริ่มแรก เมื่อคณะมนุษยศาสตร์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2507  ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา ในหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์

       ปี พ.ศ. 2519 จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยสัมพันธ์ วิชาเอกปรัชญา
       ปี พ.ศ. 2533 ได้รับการจัดตั้งเป็น  “ภาควิชาปรัชญาและศาสนา”
       ปี พ.ศ.  2551 ลดสถานะจาก “ภาควิชา” เป็น “สาขาวิชา” สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ตามแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างการบริหารองค์กรตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ภาระงานของภาควิชาฯและหัวหน้าภาควิชาฯ ที่พึงประสงค์และแนวทางการบริหารจัดการในภาควิชาฯ
       ปี พ.ศ. 2557 ได้รับสถานะกลับเป็น ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ดังเดิม

แนะนำหน่วยงาน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มุ่งสร้างองค์ความรู้ทางปรัชญาที่ลุ่มลึก สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และอธิบายปัญหาและปรากฎการณ์ต่างๆ ได้อย่างสมเหตุสมผลและมีระบบ รู้จักตนเอง เข้าใจสังคม กอปรด้วยวิสัยทัศน์ที่ก่อให้เกิดความรู้อย่างถ่องแท้ มีคุณธรรม เห็นคุณค่าของการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี

การเรียนการสอน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภาควิชาปรัชญาและศาสนาได้จัดแผนการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาวิชาเอกปรัชญาระดับปริญญาตรีซึ่งมีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี ได้มีโอกาสศึกษาวิชาต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ทั้งในมิติที่กว้างและลึก โดยกำหนดกระบวนวิชาต่าง ๆ ที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตรออกเป็น 2 หมวด คือ
       1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยกระบวนวิชาต่าง ๆ ในคณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิจิตรศิลป์ วิชาเหล่านี้จะทำให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในมิติกว้าง อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้เชิงบูรณาการ 
       2. หมวดวิชาเฉพาะ เป็นหมวดวิชาที่ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา คือ
       -กลุ่มวิชาแกน  เป็นวิชาที่จะเป็นรากฐานให้เกิดความรู้เชิงวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อความลุ่มลึกในวิชาเอก 
       -กลุ่มวิชาเอก  เป็นวิชาที่จะเสริมสร้างทักษะ  และความสามารถในการขบคิดวิเคราะห์  วิจารณ์ และประเมินค่าสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ 
       -กลุ่มวิชาโท เป็นกลุ่มวิชาที่นักศึกษาแต่ละคนมีอิสระที่จะเลือกศึกษาวิชาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งนอกจากวิชาปรัชญาเพื่อขยายโอกาสในการประกอบอาชีพและเพื่อขยายความรู้เฉพาะด้านที่ตนเองสนใจเป็นพิเศษ

       หมวดวิชาเฉพาะนี้ นักศึกษาจะได้ศึกษาวิชาทางปรัชญาและวิชาที่เกี่ยวเนื่อง ในส่วนของวิชาทางปรัชญา  ประกอบด้วยการศึกษาวิเคราะห์ประวัติลัทธิปรัชญา  ปัญหาและแนวทางคำตอบทางปรัชญาที่มีความสำคัญต่อความเป็นไปในสังคมปัจจุบัน  ในปีสุดท้ายนักศึกษาเลือกทำการศึกษาระเบียบ วิธีวิจัย และลงมือค้นคว้าวิจัยเรื่องที่ตนสนใจ  อันจะเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมพร้อมกับเขียนรายงานการวิจัย หรือเลือกศึกษาสหกิจศึกษา ในส่วนของวิชาที่เกี่ยวเนื่องจะเป็นการศึกษาในส่วนที่จะเสริมต่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในระบบปรัชญาที่ต้องเกี่ยวโยงกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอื่น ๆ

โอกาสในการทำงาน

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทางปรัชญาจึงสามารถประกอบอาชีพได้กว้างขวาง เช่น การเป็นครู อาจารย์  นักวิจัย พัฒนากร  นักบริหารงานบุคคล  นักประชาสัมพันธ์  นักเขียน  นักสังคมสงเคราะห์ นักการเมือง นักการธนาคาร แอร์โฮสเตส ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระส่วนตัว บัณฑิตที่จบจากปรัชญาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเชิงทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับยุคสมัยและกับทุกสภาพการทำงาน  นอกจากนั้น ยังสามารถอาศัยวิชาโทหรือวิชาเลือกเสรีที่ได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลเป็นฐานของการประกอบอาชีพ

ติดต่อ

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตึก HB5 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-943263 , 053-943280
หมายเลขโทรสาร : 053-942332
E-mail :  philrecmu@gmail.com
Facebook :  https://www.facebook.com/philrecmu