งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาimages

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสรุปผลโครงการมนุษยศาสตร์สู่ชุมชน (Humanities for Community - H4C) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
images

ข่าวกิจกรรม

งานคลินิกหลักสูตร
images

ข่าวกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมส่งเกรดออนไลน์

ประวัติความเป็นมา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็น หน่วยงานหลักสังกัดสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ โดยมีการแบ่งงานในสำนักงานส่วนงานวิชาการและสำนักงานส่วนงานอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในสำนักงานส่วนงานวิชาการและสำนักงานส่วนงานอื่น ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2553 

 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตั้งอยู่ที่ อาคาร HB 7 ชั้น 1 ห้อง HB 7101-7102 คณะมนุษยศาสตร์ เดิมสังกัดสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ เป็นที่รู้จักกันในนาม หน่วยระเบียน  ในปี 2530 ได้เปลี่ยนชื่อ หน่วยงานเป็น งานบริการการศึกษา พร้อมกับมีการแต่งตั้งหัวหน้างานเพื่อรับผิดชอบดูแลกำกับงาน โดยมีอาจารย์อรพินท์ วิบูลสันติ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริการการศึกษาเป็นท่านแรก  ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการและประสานงานการบริหารงานวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของคณะมนุษยศาสตร์ โดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ได้มอบหมายให้รองคณบดี และ/หรือ ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้ปฏิบัติการแทนคณบดี ในงานฝ่ายวิชาการ 

ปณิธาน


วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นเป็นหน่วยงานที่มีพัฒนาการด้านการวิจัยสถาบัน เพื่อบริการข้อมูลที่สามารถบูรณาการสู่การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผล


พันธกิจ

             1. ให้บริการประสานงานเพื่อสนับสนุนงานจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์โดยมุ่งเน้นคุณภาพเป็นสำคัญ
             2. ดำเนินการวิจัยพื้นฐานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์
             3. ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการในทุก ๆ ด้าน เพื่อรองรับการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

ติดต่อ

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 


เบอร์โทรติดต่อ 

Tel. +66 53 943220, +66 53 943215, +66 53 943274 

Fax. +66 53 943220