สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์

images

ข่าวกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์จัดกิจกรรม Show & Shared Humanities CMU Kaizen 2021-2022
images

ข่าวกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์จัดพิธีทำบุญประเพณีเดือนยี่เป็ง สืบฮีตสานฮอย ผางประทีปตีนกา บูชาแม่กาเผือก ประจำปี 2565
images

ข่าวกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร พร้อมพนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานของคณะมนุษยศาสตร์ ทำหน้าที่ด้านบริหารธุรการ เพื่อสนับสนุนนโยบายและการบริหารจัดการ ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์  อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้กับภาควิชา/สาขาวิชา/หน่วยงาน ภายในคณะมนุษยศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกคณะมนุษยศาสตร์  โดยให้แบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง การแบ่งงานในสำนักงานส่วนงานวิชาการและสำนักงานส่วนงานอื่น  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง การแบ่งหน่วยในงานในสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ลงวันที่ 25 มกราคม 2555 เรื่อง ปรับโครงสร้างหน่วยภายในงานการเงิน การคลังและพัสดุ  และประกาศคณะมนุษยศาสตร์ ลงวันที่ 4 มกราคม 2556 เรื่อง ปรับโครงสร้างหน่วยภายในงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในสำนักงานส่วนงานวิชาการและสำนักงานส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ให้เปลี่ยนแปลงชื่องานจาก เดิม “งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา” เป็น “งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร” ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้     

1. งานบริหารทั่วไป 
     แบ่งหน่วยในงานเป็น 
    1) หน่วยบริหารงานบุคคล  
    2) หน่วยบริหารทั่วไป  
    3) หน่วยอาคารสถานที่และสาธารณูปการ  
    4) หน่วยรักษาความปลอดภัย  
    5) หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    6) หน่วยประสานงานภาควิชา
2. งานการเงิน การคลังและพัสดุ
    แบ่งหน่วยในงานเป็น  
    1) หน่วยการเงิน  
    2) หน่วยบัญชี  
    3) หน่วยพัสดุ
3. งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 
    แบ่งหน่วยในงานเป็น  
    1) หน่วยวางแผน งบประมาณและอัตรากำลัง  
    2) หน่วยข้อมูลและสารสนเทศ  
    3) หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
4. งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
    แบ่งหน่วยในงานเป็น  
    1) หน่วยประสานงานและพัฒนาวิชาการ  
    2) หน่วยทะเบียนและประเมินผล  
    3) หน่วยบัณฑิตศึกษา  
    4) หน่วยสหกิจศึกษา  
    5) ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
    6) หน่วยธุรการ  
    7) หน่วยห้องสมุด  
    8) หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
5. งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
    แบ่งหน่วยในงานเป็น  
    1) หน่วยบริหารงานวิจัย  
    2) หน่วยบริการวิชาการ  
    3) หน่วยวิเทศสัมพันธ์

แนะนำหน่วยงาน

1. งานบริหารทั่วไป
มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา  การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน  การเลื่อนตำแหน่ง  การพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพการปฏิบัติงาน  สิทธิสวัสดิการ  การสร้างขวัญและกำลังใจ  การกีฬาและสุขภาพ  การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  กฎหมายลักษณะต่างๆ ที่คณะมนุษยศาสตร์ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก คณะมนุษยศาสตร์ วินัยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย สารบรรณและธุรการ  เลขานุการผู้บริหาร  การประชุม พิธีการ การประชาสัมพันธ์ การออกแบบ ดูแลอาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง ระบบกายภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และระบบบริหารด้านสาธารณูปโภค การให้บริการสาธารณูปโภคของคณะมนุษยศาสตร์ การจราจรและรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา และโสตทัศนูปกรณ์ ของคณะมนุษยศาสตร์ ตลอดจนด้านการประสานงานธุรการภาควิชา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์ การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกคณะมนุษยศาสตร์ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

2. งานการเงิน  การคลังและพัสดุ
มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน การคลัง พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการระบบยานพาหนะของคณะมนุษยศาสตร์  กลั่นกรอง  ตรวจสอบ  เสนอข้อคิดเห็น  และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการงบประมาณการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  ให้กับหน่วยงานต่างๆ  ในคณะมนุษยศาสตร์  และงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

3. งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์  แผนยุทธศาสตร์  แผนงบประมาณ  แผนอัตรากำลังและแผนกายภาพ  การติดตามและประเมินผล  การจัดสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการวางแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ การประกันคุณภาพการศึกษา และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ


4. งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการและประสานงานการบริหารงานวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปอย่างมีระบบและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด โดยเริ่มตั้งแต่การแนะแนวการศึกษา การรับเข้าศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การจัดตารางสอน  ตารางสอบ  การลงทะเบียนกระบวนวิชา  การวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา การให้บริการงานด้านทะเบียนการศึกษาและรับรองสถานภาพนักศึกษา  การประสานการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปคณะมนุษยศาสตร์  การจัดการห้องสมุด  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การสำเร็จการศึกษา   และการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์  ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  ทุนการศึกษา  กิจกรรมนักศึกษา  การสร้างความสัมพันธ์และติดต่อประสานงานระหว่างคณะมนุษยศาสตร์กับนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน  เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของคณะมนุษยศาสตร์และนักศึกษาเก่า  รวมทั้งงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ


5. งานบริหารงานวิจัย  บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย  แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย  พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรสามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานวิจัย  เผยแพร่ข้อมูลและผลงานวิจัยรูปแบบต่างๆ  ของคณะมนุษยศาสตร์  เพื่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์  การบริการวิชาการ  การติดต่อประสานงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์  การประสานงานโครงการและกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ กับสถาบัน องค์การการศึกษาในต่างประเทศ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

ติดต่อ

สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร HB 7 ชั้น 2
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์หมายเลข 053-943210, 053-943227