ภาควิชาภาษาไทย

images

ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
images

ข่าวกิจกรรม

โครงการ สานสัมพันธ์ สานพลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
images

ข่าวกิจกรรม

บรรยายทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562

ประวัติความเป็นมา

-อยู่ระหว่างดำเนินการ-

แนะนำหน่วยงาน

ภาควิชาภาษาไทย มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษา และวรรณกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าใจวิธีการศึกษาและสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ประเมินค่าภาษาและวรรณกรรม ตลอดจนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำความรู้ทางภาษาและวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพ รวมทั้งมีจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์เผยแพร่ภาษาและวรรณกรรมของชาติและของท้องถิ่น 
       กระบวนวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร มีทั้งกระบวนวิชาบังคับและกระบวนวิชาเลือกด้านภาษา วรรณกรรม และทักษะการใช้ภาษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักวิธีการศึกษาภาษาและวรรณกรรมเป็นประการสำคัญ   เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองต่อไป นอกจากนี้ยังมุ่งให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพเฉพาะตนอย่างเต็มที่ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 
       นักศึกษาที่จะเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาไทย  ควรเป็นผู้ที่มีความรักและสนใจในภาษาและวรรณกรรมไทยอย่างแท้จริง และประการสำคัญควรเป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และใฝ่ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
       สำหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น ภาควิชาภาษาไทยได้เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่ความรู้อย่างจริงจังต่อไป

การเรียนการสอน

-อยู่ระหว่างดำเนินการ-

โอกาสในการทำงาน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย  มีโอกาสที่จะประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางหากรู้จักนำความรู้ที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพการทำงาน อาชีพที่บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยสามารถทำได้อย่างดี  ได้แก่  การเป็นครู  อาจารย์  นักเขียน นักแปล นักวิจารณ์ นักข่าว  นักประชาสัมพันธ์ หรืองานอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา และความรู้ด้านวรรณกรรม  
       นอกจากนี้โอกาสการทำงานในอาชีพต่างๆ จะกว้างขวางมากยิ่งขึ้นหากเลือกเรียนวิชาโทที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
       ในปัจจุบัน โอกาสในการทำงานของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยยิ่งมีมากขึ้น เนื่องจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศหลายแห่งให้ความสนใจศึกษาวิชาภาษาไทยกันอย่างกว้างขวาง มีการเปิดสอนวิชาภาษาไทยในสถาบันต่างๆ และมีนักศึกษาชาวต่างประเทศเดินทางมาศึกษาวิชาภาษาไทยในประเทศไทยอยู่เป็นประจำ บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยจึงมีโอกาสทำงานสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศหรือเรียนวิชาโทภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ จะมีโอกาสทำงานได้กว้างขวางขึ้น นอกจากนี้บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยยังมีโอกาสทำงานค้นคว้าวิจัย หรือศึกษาต่อในระดับสูงได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ติดต่อ

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 943244