การบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์

คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะมนุษยศาสตร์

images description
ประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
images description
กรรมการ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
images description
กรรมการ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
images description
กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
images description
กรรมการ นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์
images description
กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก
images description
กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง
images description
ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์

images description
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง
images description
images description
รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล
images description
images description
รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี
images description
images description
รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ
images description
images description
รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพี แสงสาคร
images description
images description
รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม
images description
images description
รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร
images description
images description
ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ รัตนวงศ์
images description
images description
ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว
images description
images description
ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ ม่วงใหญ่
images description
images description
ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อึ้งจิตรไพศาล
images description
images description
ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว
images description
images description
ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยวรรณ สุวรรณรัตน์
images description
images description
ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศยามล ศรสุวรรณศรี
images description
images description
ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวรรณ พรหมแย้ม
images description

คณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์

images description
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง
images description
รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล
images description
รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี
images description
รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ
images description
รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพี แสงสาคร
images description
รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม
images description
รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร
images description
หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์
images description
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
images description
หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษพร อารยะพันธ์
images description
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญารัตน์ อภิวงค์
images description
หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะมาศ ใจไฝ่
images description
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณทิญา พ่วงทรัพย์
images description
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมวรินทร์ ศิริศรีสุดากุล
images description
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัสรินทร์ ฉัตรวังคีรี
images description
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณวรรฒ หม่อมพกุล
images description
หัวหน้าภาควิชามนุษยสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วิศวะกุล
images description
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์
images description
เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ นายประพัฒน์ พิละกันทา