ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


ระดับปริญญาโท
ภาควิชา หลักสูตร คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา แผนการศึกษา
ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร กระบวนวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ภาควิชาจิตวิทยา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ กระบวนวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
จิตวิทยาการปรึกษา กระบวนวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จิตวิทยาการปรึกษา
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา กระบวนวิชาสารสนเทศศึกษา สารสนเทศศึกษา
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ กระบวนวิชาประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปรัชญา กระบวนวิชาปรัชญา ปรัชญา
ภาควิชาภาษาตะวันออก ญี่ปุ่นศึกษา กระบวนวิชาญี่ปุ่นศึกษา ญี่ปุ่นศึกษา
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป วัฒนธรรมศึกษา กระบวนวิชาวัฒนธรรมศึกษา วัฒนธรรมศึกษา
ภาควิชาภาษาไทย ภาษาไทย กระบวนวิชาภาษาไทย ภาษาไทย
ล้านนาศึกษา กระบวนวิชาล้านนาศึกษา ล้านนาศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ภาควิชา หลักสูตร คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา แผนการศึกษา
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ กระบวนวิชาประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์