งานบริหารทั่วไป

images

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตสบาย กาย Happy ด้วยแนวคิดทางจิตวิทยา
images

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ "พัฒนาตนเองและองค์กร ด้วยระบบไคเซ็น"
images

ข่าวกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบแจ้งซ่อม (e-Service)

ประวัติความเป็นมา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 1) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน ในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 11) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง การแบ่งงานในสำนักงานส่วนงานวิชาการและสำนักงานส่วนงานอื่น ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง การแบ่งหน่วยในงานในสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ และประกาศคณะมนุษยศาสตร์ ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ปรับโครงสร้างหน่วยภายในงาน บริหารทั่วไป สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง การกำหนดอำนาจและหน้าที่ของงานในสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ กำหนดอำนาจและหน้าที่ของงานบริหารทั่วไป ไว้ว่า งานบริหารทั่วไป มีอำนาจและหน้าที่ความ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรทั้งหมด ได้แก่ การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพการปฏิบัติงาน สิทธิสวัสดิการ การสร้างขวัญและกำลังใจ การกีฬาและสุขภาพ การเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน กฎหมายลักษณะต่างๆ ที่คณะมนุษยศาสตร์ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกคณะมนุษยศาสตร์ วินัยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย สารบรรณและธุรการ เลขานุการผู้บริหาร การประชุมและพิธีการ การจราจรและรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกคณะมนุษยศาสตร์ การออกแบบ ดูแลอาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง ระบบกายภาพ สิ่งแวดล้อมและ ระบบบริหารด้านสาธารณูปโภค การให้บริการสาธารณูปโภคของคณะมนุษยศาสตร์ การจัดการระบบยานพาหนะ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ การประชาสัมพันธ์ของ คณะมนุษยศาสตร์ และงาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่หน่วยงานที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารงานสมัยใหม่" 
พันธกิจ : สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารและจัดการของคณะมนุษยศาสตร์ ด้านบริหารงานบุคคล บริหารทั่วไป อาคารสถานที่และสาธารณูปการ การรักษาความปลอดภัย เทคโนโลยีสารเทศ และประสานงานภาควิชา ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อปฏิบัติงานด้านการสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย และการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน กำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนกระบวนการพัฒนาทักษะและวิชาชีพแก่ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย จัดการระบบข้อมูลทะเบียนประวัติและสารสนเทศผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนการบริหารงานบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างขวัญกำลังใจ และสิทธิสวัสดิการแก่ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยของคณะมนุษยศาสตร์ 
 2. เพื่อปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ เลขานุการผู้บริหาร การประชุมและพิธีการ การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกคณะมนุษยศาสตร์ 
 3. เพื่อปฏิบัติงานด้านการออกแบบ ดูแลอาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง ระบบกายภาพ สิ่งแวดล้อมและระบบบริหารด้านสาธารณูปโภค การให้บริการสาธารณูปโภคของคณะมนุษยศาสตร์
 4. เพื่อปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย การจัดการระบบยานพาหนะและจราจร ของคณะมนุษยศาสตร์
 5. เพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา และ โสตทัศนูปกรณ์ ของคณะมนุษยศาสตร
 6. เพื่อปฏิบัติงานด้านการประสานงานภาควิชาของคณะมนุษยศาสตร์

แนะนำหน่วยงาน

งานบริหารทั่วไป เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย 6 หน่วย ดังนี้ 

 1. หน่วยบริหารงานบุคคล 
 2. หน่วยบริหารทั่วไป 
 3. หน่วยอาคารสถานที่และสาธารณูปการ 
 4. หน่วยรักษาความปลอดภัย 
 5. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6. หน่วยประสานงานภาควิชา
งานบริหารทั่วไป

ติดต่อ

ติดต่องานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่อยู่ อาคาร HB 7 ชั้น 2 เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 
053-943210, 053-943227 หน่วยบริหารงานบุคคล
053-943209 หน่วยอาคารและสถานที่
053-943208 หน่วยสารบรรณ (ติดต่อรับ-ส่งเอกสารต่าง ๆ)
E-mail : saraban_human@cmu.ac.th