งานบริหารทั่วไป

images

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตสบาย กาย Happy ด้วยแนวคิดทางจิตวิทยา
images

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ "พัฒนาตนเองและองค์กร ด้วยระบบไคเซ็น"
images

ข่าวกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบแจ้งซ่อม (e-Service)

แนะนำหน่วยงาน

งานบริหารทั่วไป เป็นหน่วยงานในกำกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย 6 หน่วย ดังนี้
1. หน่วยบริหารงานบุคคล 
2. หน่วยบริหารทั่วไป
3. หน่วยอาคารและสาธารณูปการ
4. หน่วยรักษาความปลอดภัย
5. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. หน่วยประสานงานภาควิชา
---------------------------------
วิสัยทัศน์ "มุ่งสู่หน่วยงานที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการสมัยใหม่"
---------------------------------
ติดต่อ

ติดต่องานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่อยู่ อาคาร HB 7 ชั้น 2 เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 
053-943210, 053-943227 หน่วยบริหารงานบุคคล
053-943209 หน่วยอาคารและสถานที่
053-943208 หน่วยสารบรรณ (ติดต่อรับ-ส่งเอกสารต่าง ๆ)
E-mail : saraban_human@cmu.ac.th