งานบริหารทั่วไป

images

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ "พัฒนาตนเองและองค์กร ด้วยระบบไคเซ็น"
images

ข่าวกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบแจ้งซ่อม (e-Service)
images

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมอาจารย์ใหม่และส่งเสริม สนับสนุนความก้าวหน้าในตำแหน่งของบุคลากรสายปฏิบัติการ

แนะนำหน่วยงาน

Picture8 Picture1 Picture2 Picture3 Picture4

ติดต่อ

Picture9