งานบริหารทั่วไป

images

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ "พัฒนาตนเองและองค์กร ด้วยระบบไคเซ็น"
images

ข่าวกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบแจ้งซ่อม (e-Service)
images

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมอาจารย์ใหม่และส่งเสริม สนับสนุนความก้าวหน้าในตำแหน่งของบุคลากรสายปฏิบัติการ

ประวัติความเป็นมา

 

านบริหารทั่วไป สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านธุรการ สารบรรณ บุคคล อาคารสถานที่

แนะนำหน่วยงาน


งานบริหารทั่วไป มีขอบข่ายการทำงานดังนี้
  1. ด้านธุรการและสารบรรณ
  2. ด้านบุคคล ตั้งแต่การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การเกษียณอาุยราชการ/อายุงาน ฯลฯ การจัดทำเอกสาร และตำราต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
  3. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ตลอดการรักษาควมปลอดภัย ให้แก่ บุคลากร และทรัพย์สินของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานบริหารทั่วไปมุ่งเน้นการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างรวดเร็ว โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การเวียนหนังสือด้วยระบบ E-Document เป็นต้น 
นอกจากนั้นยังได้พัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ โดยสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อโดยใช้เวลานอกราชการ เพื่อจะได้นำความรู้ความสามารถมาพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อสนองนโยบายของคณะมนุษยศาสตร์ และก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการทุกระดับ

ติดต่อ


ติดต่องานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่

อาคาร HB 7 ชั้น 2 

ที่อยู่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053-943210, 053-943227 (หน่วยบริหารงานบุคคล) 053-943208, 053-943209 (หน่วยอาคารสถานที่ และงานสารบรรณ)