งานการเงิน การคลังและพัสดุ

images

ข่าวกิจกรรม

การส่งมอบครุภัณฑ์ ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
images

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมการเบิกจ่ายงบประมาณ
images

ข่าวกิจกรรม

ให้การต้อนรับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา

งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี โดยมีขอบข่ายการทำงานบริการด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี สนับสนุนภารกิจหลักของคณะมนุษยศาสตร์ ให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่ฝ่ายอำนวยการ และช่วยงานฝ่ายอำนวยการตามแผนงานหลักของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการแก่ชุมชน และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยงานการเงิน การคลังและพัสดุ มุ่งเน้นที่จะเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลในการบริหารและจัดการด้านการเงิน งบประมาณ บัญชี และการพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่กำหนดอย่างถูกต้อง แม่นยำ และจะได้ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างรวดเร็ว พร้อมให้มีระบบที่สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส นอกจากนี้งานการเงิน การคลังและพัสดุยังได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ คุณธรรม และจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน เพื่อสนองนโยบายของคณะมนุษยศาสตร์ และก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการทุกระดับทั้งบุคคลภายในและภายนอกคณะมนุษยศาสตร์

แนะนำหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินงานด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อให้บริการสนับสนุนภารกิจหลักของคณะมนุษยศาสตร์ในด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี ด้วยความถูกต้อง

เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะมนุษยศาสตร์

เพื่อให้มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้

เพื่อให้บุคลากรในงานการเงิน การคลังและพัสดุได้พัฒนาการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างถูกต้อง และให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด


การบริหาร

การบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้คณะฯ เงินนอกงบประมาณทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน การคลังและพัสดุ

การบริหารพัสดุ ได้ใช้ความรู้ทางวิชาการพัสดุประสบการณ์ในการทำงานวางแผน กำหนดระบบ กำหนดวิธีการ ขั้นตอน ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติและสามารถกระจายความรู้ให้หน่วยงานในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และภายนอกหน่วยงาน

การบริหารการเงินและบัญชี ได้ใช้ความรู้ทางวิชาการการเงินและบัญชีประสบการณ์ในการทำงานวางแผน กำหนดระบบ กำหนดวิธีการ ขั้นตอนให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติและสามารถกระจายความรู้ให้หน่วยงานในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และภายนอกหน่วยงาน

ช่วยพิจารณาในคำปรึกษาการบริหารและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ของงานการเงิน การคลังและพัสดุ งานบริหารและธุรการ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

การบริหารงานบุคคล ควบคุม ดูแลและตรวจสอบ บังคับบัญชา แนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานการเงิน การคลังและพัสดุ รวมทั้งประเมินผลงานบุคลากรในสังกัดสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ทุกคน ในฐานะหัวหน้างาน


งานธุรการ

พิจารณาวิเคราะห์งานทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาให้งานการเงิน การคลังและพัสดุ และส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

พิจารณาข้อมูล เสนอเรื่องของงานการเงิน การคลังและพัสดุ ทุกเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา

ร่างหนังสือโต้ตอบทั้งภายในและภายนอก

พิจารณาปรับปรุงแบบฟอร์มเกี่ยวกับการพัสดุและยานพาหนะ การเงินและบัญชีให้ถูกต้องและเหมาะสมเสมอ

ดำเนินการพิจารณาเผยแพร่ข่าวสารด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน การคลังและพัสดุ

ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานการเงิน การคลังและพัสดุ จัดทำระบบข้อมูลสำหรับงานการเงิน การคลังและพัสดุ

จัดทำสัญญาที่มีผลผูกพันกับส่วนราชการด้านงานการเงิน การคลังและพัสดุ

จัดทำและดำเนินงานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย


การพัฒนางานหรือการปรับปรุงงาน

งานการเงิน การคลังและพัสดุ เป็นหน่วยงานกลางที่บริหารการงบประมาณ การเงิน บัญชีและการพัสดุ เพื่อประสานงานและสนับสนุนภารกิจหลัก ของคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นไปตาม นโยบายและวัตถุประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังให้คำปรึกษาในการบริหารงานงบประมาณ การเงินบัญชีและงานด้านการพัสดุ พร้อมกันนั้นงานการเงิน การคลังและพัสดุ ยังได้พยายามปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในสายงานอาชีพและสายงานอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ การงบประมาณ การเงินและบัญชีให้มีความเข้าใจในระบบงาน พร้อมทั้งได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเสริมสร้างองค์ความรู้ในระบบการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้จัดห้องเก็บรวบรวมคู่มือ ระเบียบ ข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคลังและพัสดุ สำหรับให้ผู้สนใจค้นคว้าและอ้างอิงใช้ประกอบการปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้เพื่อให้งานที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน การคลังและพัสดุ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ด้านการพัฒนาบุคลากร

ในระยะแรกของการปฏิบัติงานพัสดุเมื่อปี พ.ศ. 2522 มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุเพียง 1 คน คือ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุทั้งหมดของคณะมนุษยศาสตร์ ต่อมา คณะมนุษยศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัสดุจึงได้มีการเพิ่มบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน และได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรในงานการเงิน การคลังและพัสดุ ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา และให้มีการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น โดยใช้เวลาเรียนนอกเวลาราชการ เพื่อจะได้นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาปรับปรุงพัฒนางานในหน้าที่ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น  จวบจนปัจจุบันมีบุคลากรในสังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ จำนวน 11 คน ซึ่งได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีทั้งหมด อีกทั้ง งานคลังและพัสดุได้ให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม สัมมนาเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ และเสริมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อยู่เนืองๆ


ด้านการจัดหาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการทำงาน

งานการเงิน การคลังและพัสดุ ได้ส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และขณะนี้งานการเงิน การคลังและพัสดุ ได้นำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในหน่วยงานแล้วจำนวน 12 เครื่อง เพื่อความทันสมัย ความมีประสิทธิภาพ และความสะดวก คล่องตัวในการปฏิบัติงาน และยังพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การควบคุมพัสดุและสามารถนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์เข้ากับการทำงานได้ เช่น โปรแกรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็คทรอนิคส์  (e-Auction) โปรแกรมควบคุมพัสดุ โปรแกรมรายได้บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ โปรแกรมบัญชี โปรแกรมการเงิน ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ เพื่อประสานกับระบบอิเล็กทรอนิกส์มาบริหารการเงินการคลัง (GFMIS) ระบบ e-Form เป็นต้น

ติดต่อ