สาขาวิชาภาษาจีน

images

ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก จัดการอบรมพิเศษหัวข้อ
images

ข่าวกิจกรรม

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
images

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน การจัดทำสื่อมัลติมีเดียทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าไทยบุกตลาดจีน

ประวัติความเป็นมา

ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรีในภาคการศึกษาที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2523 ต่อมาได้บรรจุเข้าในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2525-2529) และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนเป็นวิชาโทในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2527
       ปัจจุบันเปิดสอนเป็นวิชาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8 และเปิดรับนักศึกษาวิชาเอกรุ่นแรกจำนวน 15 คนในปีการศึกษา 2546 
       สาขาวิชาภาษาจีนสามารถรับนักศึกษาวิชาเอกได้ปีละ 30 คน อำนวยการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวจีน นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร นักศึกษาแลกเปลี่ยน การศึกษาดูงาน สัมมนาและทุนการศึกษา

แนะนำหน่วยงาน

          ภาษาจีนกลางเป็นหนึ่งในภาษาสากลที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก จึงเป็นภาษาที่มีบทบาทในการสื่อสารของทุกวงการในปัจจุบัน ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ สาขาวิชาภาษาจีนจึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม และจีนศึกษา ฝึกทักษะในการใช้ภาษาจีนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ หรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูง


ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ
2. สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา
3. สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ
4. สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาภาษาจีน
5. เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

    5.1) มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถในการใช้ภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง
    5.2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาจีน วรรณกรรมจีน และจีนศึกษา
    5.3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    5.4) สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป
    5.5) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีในทางที่สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ
    5.6) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ


การเรียนการสอน

- ดาวน์โหลด PDF >> แนะนำสาขาวิชา

- สำหรับวิชาโทภาษาจีน >> ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 42) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

 

โอกาสในการทำงาน

1.    นักแปล ล่าม
2.    ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
3.    นักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย์
4.    พนักงานบริษัท ประชาสัมพันธ์  เลขานุการ
5.    อาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
6.    อาชีพในด้านสายการบิน
7.    งานในองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานที่ติดต่อกับต่างประเทศ
8.    ผู้ประกอบการด้านธุรกิจกับชาวจีน

9.    ต่อยอดโอกาสในการแสวงหาความรู้ในด้านอื่นๆ

ติดต่อ

สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 อาคาร HB2 ชั้น 3 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

อีเมล : zhongwencmu@gmail.com (Official account)

Line Official : https://line.me/R/ti/p/%40817lmivo
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-943246, 053-943247