สาขาวิชาภาษาสเปน

ประวัติความเป็นมา

ในฐานะที่คณะมนุษยศาสตร์เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนในสายมนุษยศาสตร์ และสายภาษาเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายภาษา คณะมนุษยศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาพม่า ภาษาฮินดี บาลี สันสกฤต ซึ่งเป็นทั้งหลักสูตรสาขาวิชาเอก และวิชาโท และภาษาสเปนเป็นอีกภาษาหนึ่งที่คณะ ฯ ให้ความสนใจในการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน เนื่องจากปัจจุบันภาษาสเปนเป็นหนึ่งในภาษาที่ได้รับความนิยมในการใช้ติดต่อสื่อสาร

        เมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายในการเปิดสอนวิชาภาษาสเปนโดยให้คณะมนุษยศาสตร์พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการ ตามที่ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัคราชทูตสเปนประจำประเทศไทยว่า องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของราชอาณาจักรสเปน ( Spanish Agency for International Cooperation, AECI ) ประสงค์ที่จะมีความร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาสเปนกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยที่ AECI จะส่งผู้เชี่ยวชาญการจัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนภาษาสเปนมาร่วมดำเนินการ คณะมนุษยศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนภาษาสเปน จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ และเพิ่มศักยภาพทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมสเปนแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการกับประเทศสเปนอีกด้วย จึงได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานทูต ในนามขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของราชอาณาจักรสเปน ( Spanish Agency for International Cooperation, AECI ) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการความร่วมมือในการจัดตั้งสาขาวิชาภาษาสเปนในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (The establishment of Spanish Division in the Faculty of Humanities, Chiang Mai University )

        ตามโครงการความร่วมมือกับ AECI ดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์จะรับผิดชอบในการสร้างหลักสูตรภาษาสเปนระดับวิชาเลือก วิชาโท และพัฒนาเป็นวิชาเอกต่อไป โดยทาง AECI ได้ส่งอาจารย์ชาวสเปน Ms. Raquel Arnau Alvarez มาจัดการเรียนการสอนภาษาสเปนที่คณะมนุษยศาสตร์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 โดยทำหน้าที่         -สร้างหลักสูตรภาษาสเปนเป็นวิชาเลือก  วิชาโท และวิชาเอก ภายใต้การกำกับดูแลของคณะมนุษยศาสตร์
        -สอนกระบวนวิชาตามหลักสูตรภาษาสเปน
        -จัดกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมสเปนแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชน
        -ดำเนินการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างสถาบัน 

        ทั้งนี้ ได้กำหนดการสร้างหลักสูตรและกระบวนวิชาเป็น 2 ระยะ กล่าวคือ
        -ระยะที่ 1 สร้างกระบวนวิชาสำหรับหลักสูตรวิชาโท และวิชาเลือกภาษาสเปน ดำเนินการในปีงบประมาณ 2550
        -ระยะที่ 2 สร้างหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาสเปน ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 เป็นต้นไป

แนะนำหน่วยงาน

-อยู่ระหว่างดำเนินการ-

การเรียนการสอน

-อยู่ระหว่างดำเนินการ-

โอกาสในการทำงาน

-อยู่ระหว่างดำเนินการ-

ติดต่อ

-อยู่ระหว่างดำเนินการ-