การสัมมนาบุคลากรใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (สำหรับสายวิชาการ)

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาและแนะนำคณะผู้บริหารแก่บุคลากรใหม่สายวิชาการ ประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้ 1. สวัสดิการต่าง ๆ สำหรับอาจารย์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี 2. ข้อมูลทั่วไปของคณะมนุษยศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร 3. การใช้งานระบบต่าง ๆ ของคณะ และมหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและนวัตกรรม 4. เส้นทางสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ และการวิจัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก และ 5. สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และข้อมูลพื้นฐานที่ควรทราบ โดยเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ และหัวหน้างาน