ข่าวกิจกรรมทั้งหมดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานคลินิกหลักสูตร ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณเป็นวิทยากรในการบรรยาย และสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.ชลาธิป วสุวัต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ร่วมงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.ณ ห้อง HB7802 อาคาร HB7 

[post:2019-10-15 19:59:02]

อ่านเพิ่มเติม »


งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมส่งเกรดออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากคุณณรงค์เดช วิโรจน์สกลกุล และคุณกันตพล ศรีธิยศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ HB7302 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 


[post:2018-11-07 15:20:44]

อ่านเพิ่มเติม »


ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :