ภาควิชาการท่องเที่ยว

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะเป็นเลิศทางด้านวิชาการการท่องเที่ยว มีความรอบรู้ ไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการทำงานแบบมุ่งเป้าอย่างมีความสุข มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อการสื่อสาร การบริการที่มีประสิทธิภาพ และคงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรดังกล่าวเปิดทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยใช้หลักสูตรเดียวกัน มีกระบวนวิชาต่างๆ เหมือนกัน รวมถึงอาจารย์ผู้สอนคนเดียวกัน โดยภาคปกติจัดการเรียนการสอนวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาราชการ ส่วนภาคพิเศษจะจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ คือวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา 16:30-20:30 น. และวันเสาร์ในช่วงเวลา 09:00-16:00 น.

หลักสูตรดังกล่าวมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยนักศึกษาตั้งแต่รหัส 56 จนถึงรหัส 60 จะใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ส่วนนักศึกษาตั้งแต่รหัส 61 เป็นต้นไปจะใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สำหรับโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาของหลักสูตรทั้งสองฉบับดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากลิงก์ด้านล่างนี้