คณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก National Taiwan Normal University เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และความร่วมมือสำหรับกิจกรรมทางวิชาการ

  • By: Admin
images description
คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ อาจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสากล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กรวรรณ พรหมแย้ม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน และคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาจีน ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจาก National Taiwan Normal University ซึ่งนำโดย Professor Frank Yung-Hsiang Ying, Ph.D., Vice President และ Professor Yan-nan Hu, Dean, School of Continuing Education เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และความร่วมมือสำหรับกิจกรรมทางวิชาการด้านอื่น ๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 11.00-14.30 น. ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย และ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์