การประชุมผู้บริหารพบผู้นำนักศึกษาครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมประชุม "ผู้บริหารพบผู้นำนักศึกษาครั้งที่ 1" เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอปัญหา/อุปสรรค ทั้งในด้านกิจกรรมนักศึกษาและการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 7211 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์