นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน การจัดทำสื่อมัลติมีเดียทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าไทยบุกตลาดจีน

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “การจัดทำสื่อมัลติมีเดียทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าไทยบุกตลาดจีน” ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2562  ได้แก่
     นางสาว วราลี วิรพงศกร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
     นางสาว สุดธิดา แซ่เติ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
     นางสาว ณิชา แซ่หย่าว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
     นางสาว วรรชนา แซ่จู นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2
     นางสาว สาธิณี พจนเมธี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2
     นางสาว ชุติมา นิตย์อดุลย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2
ซึ่งการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในการประชาสัมพันธ์สินค้าไทย ควบคู่กับการเสริมสร้างความรู้ด้านการออกแบบการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการทำการตลาดออนไลน์ อันเป็นทักษะสำคัญสำหรับการทำการตลาดในยุคดิจิทัล เหมาะสมต่อการนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ ช่องทางสำคัญสำหรับการจำหน่ายสินค้าในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดประเทศจีน เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่