พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย

  • By: Admin
images description

สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี ภาควิชาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีอาจารย์ขนิษฐกัญญา วินิจฉัยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่