พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์กับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (RICD)

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (RICD) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MoU) เพื่อผลักดันให้เกิดการขยายตัวของการเรียนการสอน หลักสูตร และการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการเด็กที่มีคุณภาพสูง ผ่านเครือข่ายความร่วมมือทั้งสองสถาบัน โดยมีกำหนดจัดพิธีลงนามความร่วมมือฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.  ณ ศูนย์วิจัยออทิสติก ชั้น 1 อาคาร เทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์