กิจกรรมการฝึกอบรมโดยการเน้นการฝึกทักษะ "โครงการเสริมสร้างทักษะการให้การปรึกษาสำหรับบุคลากรทางจิตวิทยา"

  • By: Admin
images description
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กรและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมโดยการเน้นการฝึกทักษะ "โครงการเสริมสร้างทักษะการให้การปรึกษาสำหรับบุคลากรทางจิตวิทยา"

เพื่อเสริมสร้างทักษะการให้การปรึกษาสำหรับบุคลากรทางจิตวิทยา และเพื่อให้บุคลากรทางจิตวิทยาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การพัฒนา ดูแลช่วยเหลือ/แนะแนวทางการปัญหาสำหรับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานกรรมการโครงการบ้านหลังที่สอง บ้านหลังที่สอง (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยาย

เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์
-------------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/5xvke