กิจกรรมแนะนำเส้นทางอาชีพและการศึกษาต่อในอนาคต "Study in France with Campus France"

  • By: Admin
images description
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส โครงการกิจกรรมแนะนำเส้นทางอาชีพและการศึกษาต่อในอนาคต "Study in France with Campus France"

ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพลวัฒน์ คันทะพรม เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อ จากหน่วยงาน Campus France ประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย

เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ ห้อง HB7801 ชั้น 8 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์