โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่นักศึกษาหัวข้อ "ทักษะชีวิตเพื่อความสำเร็จในมหาวิทยาลัย"

  • By: Admin
images description
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่นักศึกษาหัวข้อ "ทักษะชีวิตเพื่อความสำเร็จในมหาวิทยาลัย"

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สหรัฐ เจตมโนรมย์ นักจิตวิทยาการปรึกษาจากสถาบันวันที่ฉันตื่น และ อาจารย์ ดร.พูลทรัพย์ อารีกิจ อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย

ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
---------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/zP7zX