พิธีมอบทุนการศึกษาจากสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย

  • By: Admin
images description

สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้สนใจศึกษาในภาษาของอินเดีย สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นผู้มอบทุนให้แก่นักศึกษา จำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ได้แก่

1. นายธวัชชัย มาดหมาย รหัสนักศึกษา 590110174

2. นายสุทธิเทพ สานธรรม รหัสนักศึกษา 600410150

3. นางสาวสุพรรณจิตร สีเนตร์ รหัสนักศึกษา 600110420

4. นางสาวฮารุนะ ซูซูกิ รหัสนักศึกษา 590115508

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม HB7203