คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกด้านตรวจประเมิณสถาบันการศึกษา

  • By: Admin
images description
คณะมนุษยศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ คณาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกด้านตรวจประเมิณสถาบันการศึกษา ซึ่งนำโดย นางสุภาวดี นวลมณี ประธานอนุกรรมการวิชาชีพ

เพื่อขอการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาจิตวิทยา ตรวจเยี่ยมหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร (วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาคลินิก) และ ประชุมร่วมกับคณาจารย์ประจำหลักสูตร คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์