คณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสเข้า ศึกษาดูงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นเรื่องการบริหารงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

  • By: Admin
images description
คณะมนุษยศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ ม่วงใหญ่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ คณาจารย์จากภาควิชาจิตวิทยา ร่วมให้การต้อนรับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งนำโดย รองศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ คณะฯ ในโอกาสเข้า ศึกษาดูงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นเรื่องการบริหารงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 และ ห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยา อาคาร HB1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่