โครงการอบรมอาจารย์ใหม่และส่งเสริม สนับสนุนความก้าวหน้าในตำแหน่งของบุคลากรสายปฏิบัติการ

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการอบรมอาจารย์ใหม่และส่งเสริม สนับสนุนความก้าวหน้าในตำแหน่งของบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ คุณภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 7801 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่