การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

  • By: Admin
images description

สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาจีนชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งหมด 30 คน เมื่อวันพุธที่ 6 พ.ย. 2562 ณ ห้อง HB5100 อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่