ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติของบุคลากรในการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-๑๙

  • By: Admin