ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 36 เดือน

  • By: Admin

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 36 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.05 ต่อปี เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.-31 ต.ค.2562 รายละเอียดตามเอกสารประกอบ