ข่าวประกาศ

โครงการ CMU Talent Youth : Let’s Get Abroad 2019

  • By: Admin

โครงการ CMU Talent Youth : Let’s Get Abroad 2019 จัดโดยกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นการสอบ TOEFL หรือ IELTS เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 มีนาคม - 24 เมษายน 2562 

รวมระยะเวลา 30 ชั่วโมง นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

          1. ศึกษาในระดับปริญญาตรี

          2. ต้องศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

          3. มีผลคะแนนสอบ EPTUS ตั้งแต่ 65 คะแนนขึ้นไป อายุผลสอบไม่เกิน 1 ปี

          4. มีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

        นักศึกษาที่มีผลคะแนน EPTUS สูงสุด 30 อันดับแรกจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ และมีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนเต็มจำนวนมูลค่า 7,000 บาท หรือทุนสนับสนุนบางส่วน มูลค่า 3,500 บาท เพื่อเข้ารับการทดสอบ TOEFL หรือ IELTS รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมตามปรากฏในเอกสารดังแนบ

    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ขอให้จัดส่งเอกสารการสมัครมายังงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562