ข่าวประกาศ

ขอเชิญสมัครและใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

  • By: Admin
ขอเชิญสมัครและใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
1. สมัครตั้งแต่วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ตามวันและเวลาราชการ) ณ งานบริหารทั่วไป
2. เสนอชื่อล่วงหน้า ตั้งแต่วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ตามวันและเวลาราชการ) ณ งานบริหารทั่วไป
3. เสนอชื่อ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ภาควิชาประวัติศาสตร์