ข่าวประกาศ

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี The 4th RSU National and International Research Conference on Science and Technology, Social Sciences and Humanities 2019 หัวข้อ “Big Data and New Face of Asia: Reflection in Science, Arts, Social Sciences, and Humanities”

  • By: Admin

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี The 4th RSU National and International Research Conference on Science and Technology, Social Sciences and Humanities 2019 หัวข้อ “Big Data and New Face of Asia: Reflection in Science, Arts, Social Sciences, and Humanities” ของมหาวิทยาลัยรังสิตและเครือข่ายฯ ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ อาคารศูนย์นักศึกษา (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนพร้อมส่งบทคัดย่อผลงานวิจัยได้โดยตรงที่ https://rsucon.rsu.ac.th หรือที่ E-mail: rsuconference@rsu.ac.th ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562