ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • By: Admin