ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  • By: Admin

-