ภาควิชาจิตวิทยา

บ้านหลังที่สอง (ให้การปรึกษาทางจิตวิทยา)

โครงการบ้านหลังที่สอง เป็นโครงการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดยภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
- เพื่อให้บริการการให้การปรึกษา และงานด้านการให้ความรู้ รวมทั้งจัดกิจกรรมทางจิตวิทยา
- เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาและสนับสนุนทางด้านการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาจิตวิทยาการปรึกษา
- เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาจิตวิทยาการปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยา

โดย ให้บริการแก่ นักศึกษาและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างการตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง และ นำศักยภาพเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่น รวมถึงสามารถจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิต และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถ

การให้บริการของบ้านหลังที่สองมีดังต่อไปนี้ การปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคล การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาและสุขภาพจิต รวมถึงการฝึกอบรมทักษะการบริหารจัดการตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น การเรียน การปรับตัว สัมพันธภาพ เป็นต้น การดำเนินการต่าง ๆ อยู่ภายใต้การปฏิบัติงานของบุคลากรของบ้านหลังที่สองและนักศึกษาผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/CMUCounselingServices- ไม่มีเอกสารประกอบ -