สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณาจารย์

คณาจารย์


รองศาสตราจารย์หทัยวรรณ ไชยะกุล

รองศาสตราจารย์

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย


อาจารย์ ดร.จักรภพ เอี่ยมดะนุช

อาจารย์


อาจารย์ชญานิน บุญส่งศักดิ์

อาจารย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุณยสาระนัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวิภา ไชยสมคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


อาจารย์ ดร.ภคภต เทียมทัน

อาจารย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัสรินทร์ ฉัตรวังคีรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


อาจารย์ ดร.ศุภวัจน์ แต่รุ่งเรือง

อาจารย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม ภัทรานุประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


อาจารย์ ดร.สุภาวดี เพชรเกตุ

อาจารย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัคคภาค เล้าจินตนาศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์พิเศษ


อาจารย์กัญจน์ชญา สมแก้ว


อาจารย์คันธา กรองแก้ว


อาจารย์พจีกานต์ หาญแก้ว


อาจารย์พิลาสิณี อินทร์พยุง


อาจารย์สันติ อ้ายเจริญ

- ไม่มีเอกสารประกอบ -