สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

บุคลากร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร


อาจารย์ ดร.จักรภพ เอี่ยมดะนุช

อาจารย์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


อาจารย์ ดร.สุภาวดี เพชรเกตุ

อาจารย์


ศาสตราจารย์สุพรรณี ปิ่นมณี

ศาสตราจารย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ รัตนวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจ้าหน้าที่


ชีวนันท์ (พลอย) หอวิวัฒนานนท์

พนักงานปฏิบัติงาน 


สุรีรัตน์ (แบม) แก้วฟู

เจ้าหน้าที่โครงการ

- ไม่มีเอกสารประกอบ -