ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

ประวัติความเป็นมา / 沿革 / History

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของรัฐที่ก่อตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค โดยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507 ปัจจุบัน เปิดสอนทั้งหมด 20 คณะ และมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 35,672 คนซึ่งคณะมนุษยศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ว่า เป็นศูนย์กลางของการผลิตความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์และสังคมในระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนมาโดยตลอด

คณะมนุษยศาสตร์ เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา ในเขตภาคเหนือ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 และเริ่มปรับกระบวนวิชาภาษาญี่ปุ่นให้เป็นกระบวนวิชาเอกในปี พ.ศ. 2530 ซึ่งมีผู้สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ในปัจจุบันมีคณาจารย์ผู้ดูแลการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นจำนวน 11 คน และมีผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นมากถึง 362 คน โดยคณะมนุษยศาสตร์ ได้มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานองค์กร บริษัท หรือกลุ่มธุรกิจญี่ปุ่น และชาวญี่ปุ่นที่พำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เรื่อยมา

วันที่ 11 มีนาคม 2551 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้โครงการ ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า เพื่อโครงการทางวัฒนธรรมระดับพื้นฐาน     ในการจัดตั้งศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ขึ้นที่คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร HB6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   โดยศูนย์ฯ เริ่มเปิดทำการตั้งแต่มิถุนายน พ.ศ. 2551 และได้มีการทำพิธีเปิดฯ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 โดยมีเป้าหมายในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเป็นตัวกลางในการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างภูมิภาคกับประเทศญี่ปุ่น

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา ในเดือนสิงหาคม 2556 เพื่อสรรค์สร้างผู้เชี่ยวชาญระดับสูงและนักวิชาการซึ่งไม่เพียงแต่มีทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังมีความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ ศูนย์ญี่ปุ่นยังมุ่งที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ โดยสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในไทยและญี่ปุ่น

    -    20 กุมภาพันธ์ 2559-พิธีรับมอบการปรับปรุงอาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    -    2 มีนาคม 2558-พิธีลงนาม โครงการความช่วยเหลือทางวัฒนธรรมระดับพื้นฐาน เพื่อรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการปรับปรุงศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    -    สิงหาคม 2556 -เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
    -    9 มีนาคม 2554-เจ้าชายอากิชิโนะ ฟุมิฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น เสด็จราชดำเนินเยี่ยมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    -    17 กรกฎาคม 2552-การจัดตั้ง เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ (ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิก)   
    -    26 พฤศจิกายน 2551-พิธีเปิดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาอย่างเป็นทางการ
    -    มิถุนายน 2551-ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ เริ่มเปิดดำเนินการ
    -    11 มีนาคม 2551-พิธีลงนาม โครงการความช่วยเหลือทางวัฒนธรรมระดับพื้นฐาน เพื่อรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการจัดตั้งศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
    -    23 กุมภาพันธ์ 2550 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งคณะกรรมการโครงงานจัดตั้งศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา


チェンマイ大学は地方初の総合国立大学として1964年に設立されました。現在、20の学部と付属カレッジ及び大学院に、35,672名の学生が在籍しています。チェンマイ大学人文学部は、名実ともに北部タイ社会における人文・社会科学部門の研究、高等教育の拠点として発展してきました。

北部タイにおける日本語教育は、チェンマイ大学人文学部で1977年に始まり、1987年には日本語専攻コースが開設されました。以来、日本語学習者数は着実に増えており、現在11名の教員の下で、362名を超える学生が、日本語をはじめ、日本文学・社会を学んでいます。その教育の中で、チェンマイ大学人文学部は、在チェンマイ日系企業や日本人コミュニティーとの間で、貴重な提携関係を築いてきました。

2008年3月11日、チェンマイ大学人文学部は日本政府から草の根文化無償資金を頂いて、人文学部HB6棟に日本研究センターを設置し、同年6月に事業を開始しました。同年11月26日には開所式を行い、日本研究センターは北部タイおよびメコン地域における日本研究の推進、日本との相互理解の醸成のために新たなスタートを切りました。

日本研究センターは、2013年8月に日本研究修士課程を開設し、日本語能力に留まらず、日本に対する深い知識を持った高度職業人と日本研究者の育成を行っています。またタイ、日本における大学、研究教育機関との連携も推進しており、学生、教員の交流・連携の更なる深化を目指しております。

  
 • 2016年2月20日 日本研究センター改修計画引渡式開催
 • 2015年3月2日 日本政府草の根文化無償資金協力 日本研究センタ ー改修計画署名式開催
 • 2013年8月 チェンマイ大学人文学科日本研究修士課程開設
 • 2011年3月 9日 秋篠宮文仁殿下御来訪
 • 2009年7月17日 北部タイ大学日本語日本研究コンソーシアム設立(日本研究センター加盟)
 • 2008年11月26日 日本研究センター開所式(公式)
 • 2008年6月 日本研究センター事業開始
 • 2008年3月11日 日本政府草の根文化無償資金協力 日本研究センター調印式開催
 • 2007年2月23日 チェンマイ大学人文学部日本研究センター設立委員会設置

Chiang Mai University was founded as the first national university located outside Bangkok in 1964. At present 35,672 students study at twenty faculties, a collage and a graduate school. The Faculty of Humanities has been taking significant role in higher education and academic research in the field of humanities and social science in northern Thailand.

In northern Thailand, Japanese language education started at the Faculty of Humanities in 1977. Japanese major course was established in 1987. Since then, the number of Japanese learners has been gradually increasing. Nowadays 11 full-time academic staff teaches 362 students while offering Japanese literature and social studies courses as well as Japanese language courses. Through the educational activities, the Faculty of Humanities established collaborative relationships with Japanese companies and community in Chiang Mai. 

On March 11, 2008, the Faculty of Humanities received "Grant Assistance for Cultural Grassroots Projects" from the Japanese government and founded Japanese Studies Center in HB6 building of the Faculty of Humanities. The center has been operated since June. Opening ceremony of the center was officially held on November 26, 2008 to celebrate launching the project to propel Japanese studies in northern Thailand and Mekong region, and to promote mutual understanding with Japan.

Japanese Studies Center established a master’s course of Japanese studies in August, 2013 to provide not only language ability, but only also further knowledge of Japan to produce higher intellectual professionals and academic researchers. In addition, the center promotes establishing intellectual relationships with universities or educational institutions in Thailand and Japan to deepen the exchanges and collaboration among students and faculty.

 • February 20, 2016 -Hand-over ceremony of the renovation project for the building of Japanese Studies Center.
 • March 2, 2015 -"Grant Assistance for Cultural Grassroots Projects" signing ceremony for renovation project of Japanese Studies Center with the Japanese government was held.
 • August, 2013 -Master’s course of Japanese studies was established.
 • March 9, 2011 -His Imperial Highness Prince Akishinonomiya Fumihito visited Japanese Studies Center.
 • July 17, 2009 -Northern Thai University Consortium for Japanese Language-Japanese Studies (UCJ) was established.(Japanese Studies Center became a member of the consortium.)
 • November 26, 2008 -Opening ceremony of Japanese Studies Center (Official).
 • June, 2008 -Japanese Studies Center started operation.
 • March 11, 2008 -"Grant Assistance for Cultural Grassroots Projects" signing ceremony for establishing Japanese Studies Center with the Japanese government was held.
 • February 23, 2007 -Committee for establishing Japanese Studies Center was established in the Faculty of Humanities, Chiang Mai University. 

- ไม่มีเอกสารประกอบ -