ภาควิชาจิตวิทยา

แผนผังการบริหาร

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา  

ผศ.ดร. วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์


งานหลักสูตร การเรียนการสอน และประกันคุณภาพการศึกษา

ประธานกรรมการวิชาการ ภาควิชาจิตวิทยา  

ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ อรินทร์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 

ผศ.ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  

ผศ.ดร. ภาสกร เตวิชพงศ์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 

อ.ดร. อารยา ผลธัญญา


งานวิจัยและนวัตกรรม

ประธานกรรมการ วิจัยและนวัตกรรม 
ผศ.ดร. อิสระ บุญญะฤทธิ์    

งานบริการวิชาการ

ประธานกรรมการ บริการวิชาการ ภาควิชาจิตวิทยา 

อ.ดร. ฉัตรวิบูลย์ ไพจ์เซล

ประธานกรรมการ โครงการบ้านหลังที่สอง 

อ.ดร. ณฐวัฒน์ ล่องทอง


งานพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประธานกรรมการ พัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ผศ. พงษ์จันทร์ ภูษาพานิชย์


งานประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ภาควิชา และวิเทศสัมพันธ์

 ประธานกรรมการ ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ภาควิชา และ วิเทศสัมพันธ์ 

อ.ดร. ณฐวัฒน์ ล่องทอง


งานบริหารจัดการ (ทรัพยากรบุคคล อัตรากำลัง นโยบายและแผน  งบประมาณ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ)

ประธานกรรมการ บริหารภาควิชาจิตวิทยา 
ผศ.ดร. วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์

- ไม่มีเอกสารประกอบ -